Zapytanie

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Treść zapytania

Kiedy w praktyce lepiej będzie zatrudnić osobę na umowę zlecenie a kiedy na umowę o dzieło?


Odpowiedź

Wybór między umową zlecenie a umową o dzieło zależy od wielu czynników, takich jak charakter pracy, potrzeby pracodawcy, preferencje pracownika, a także aspekty związane z opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym.

Umowy o dzieło są najczęściej stosowane, gdy można jednoznacznie określić rezultat pracy, a nie sposób jego osiągnięcia. Gdy zadanie jest dobrze zdefiniowane i można sprecyzować, co ma zostać dostarczone jako rezultat, umowa o dzieło może być bardziej odpowiednia. Umowy o dzieło są często stosowane w przypadku projektów o z góry określonym czasie trwania. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących.

Zawarcie umowy zlecenia nakłada na przyjmującego zlecenie obowiązek realizacji określonej czynności prawnej w zamian za ustalone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie ponosi ostatecznej odpowiedzialności za rezultat tej czynności. Kluczowym założeniem takiej umowy jest, że osoba ją realizująca zobowiązuje się do jej wykonania osobiście i z należytą starannością.

Zasadnicza różnica między umową o dzieło a umową zlecenie leży w zakresie odpowiedzialności za jej realizację. W przypadku umowy o dzieło, wykonawca ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie określonego rezultatu swojej pracy. Natomiast w umowie zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania określonej czynności zawartej w umowie, nie biorąc na siebie pełnej odpowiedzialności za ostateczny efekt. Z kolei w zakresie wynagrodzenia, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług podlegają minimalnej stawce godzinowej. W przypadku umowy o dzieło, wynagrodzenie stanowi kwotę, na którą umówiły się strony. Różnice zachodzą także przy oskładkowaniu. W przypadku umowy o dzieło, wykonawca nie ma prawa do korzystania z ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie jest zobowiązany do opłacania z tego tytułu składek. Umowę o dziełu należy jednak mimo wszystko zgłosić do ZUS. Z kolei umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?