Zapytanie

Upadłość kontrahenta

Treść zapytania

Do firmy przyszło pismo, w którym wskazano, że ogłoszono upadłość mojego kontrahenta. Jak to wpływa na moją sytuację i w jaki sposób mogę dochodzić od niego należności?


Odpowiedź

Ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego oznacza, że wobec danego podmiotu wszczęte zostało postępowanie upadłościowe. Postępowanie upadłościowe ma celu przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli – na ile, na ile jest to możliwe. Majątek spółki – zarządzany odtąd przez syndyka – staje się masą upadłości służącą zdobyciu środków na spłatę wierzycieli. Ogłoszenie upadłości kontrahenta ma zatem wpływ na sytuację wierzyciela. Wszczęte postępowania cywilne przeciwko majątkowi upadłemu zostają zawieszone, zgodnie z art. 174 § 1 pkt 4) kpc, a wierzyciel może dochodzić swoich wierzytelności jedynie w ramach postępowania upadłościowego (chyba że syndyk przystąpi do postępowania).

Jeżeli powództwo przeciwko kontrahentowi nie zostało wytoczone przed ogłoszeniem upadłości, należy zgłosić wierzytelność syndykowi. O osobie syndyka możemy dowiedzieć się na dwa podstawowe sposoby: sam syndyk może nas wezwać do zgłoszenia swojej wierzytelności lub możemy dowiedzieć się o ustanowieniu go z obwieszczenia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

W postępowaniu upadłościowym wszelkie pisma w ramach postępowania upadłościowego będą wnoszone oraz doręczane wyłącznie za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowego. W tym celu utworzone zostały szczegółowe formularze dostępne w KRZ, przy czym formularz zgłoszenia wierzytelności można znaleźć pod wzorem pisma o nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Pisma zgłoszone poza system KRZ (np. papierowo) nie będą wywierać żadnych skutków prawnych. Dlatego, co do zasady,  konieczne jest utworzenie konta w systemie lub ustanowienie pełnomocnika, który ma lub może utworzyć takie konto.

Zadaniem syndyka w toku postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli z majątku upadłego, w tym poprzez przeprowadzenie likwidacji majątku upadłego. Tak pozyskane fundusze następnie podlegają podziałowi dla wierzycieli oraz na wynagrodzenie syndyka i koszty postępowania.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?