Zapytanie

Uprawnienia klienta przy uszkodzeniu towaru

Treść zapytania

Czy klient, w ramach uprawnień z tytułu rękojmi, może od razu odstąpić od umowy i zwrócić towar, jeśli towar jest uszkodzony?


Odpowiedź

Uprawnienia klienta w przypadku wady towaru mogą wynikać z dwóch instytucji: gwarancji jako odrębnego świadczenia oraz rękojmi za wady fizyczne towaru.

Gwarancja:

Jeśli sprzedawca udzielił gwarancji na towar, klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w ramach gwarancji.

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, które może obejmować naprawę, wymianę lub zwrot kosztów za wadliwy towar.

Warunki korzystania z gwarancji są określane w dokumentach gwarancyjnych, a klient powinien postępować zgodnie z warunkami gwarancji przewidzianymi przez sprzedawcę.

Rękojmia za wady fizyczne:

Rękojmia to ustawowe uprawnienie klienta w przypadku wad fizycznych towaru.

W sytuacji, gdy towar jest wadliwy, klient ma prawo domagać się naprawy, wymiany na towar wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo od razu odstąpić od umowy, jeśli wada jest istotna. Wada jest uznawana za istotną, jeśli uniemożliwia zgodne z umową korzystanie z towaru.

W przypadku rękojmi za wady fizyczne, klient powinien poinformować sprzedawcę o istnieniu wady i złożyć reklamację w terminie dwóch lat od dostarczenia towaru. Po otrzymaniu reklamacji, sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na nią w terminie 14 dni. W przypadku zgodzenia się ze zgłoszoną reklamacją, sprzedawca powinien dokonać naprawy, wymiany towaru, obniżyć cenę lub zwrócić klientowi odpowiadający wartości towar.

W praktyce, jeśli wada jest poważna i uniemożliwia zgodne z umową korzystanie z towaru, klient ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności oczekiwania na decyzję sprzedawcy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?