Zapytanie

Własne mieszkanie a jdg

Treść zapytania

Czy muszę mieć własne mieszkanie żeby zarejestrować działalność gospodarczą?


Odpowiedź

Aby móc założyć własną działalność gospodarczą, konieczne jest posiadanie adresu, na który firma zostanie zarejestrowana.

Rejestrując firmę przedsiębiorca powinien posiadać prawo do dysponowania lokalem, który zostanie wskazany we wniosku CEIDG. Przez prawo do dysponowania lokalem należy rozumieć: prawo własności do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego do lokalu.

Prawo do dysponowania lokalem może również wynikać z zawartej umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia z właścicielem lokalu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu wskazanego w CEIDG może być: (i) umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego), (ii) wypis z księgi wieczystej, (iii) akt własności ziemi, (iv) decyzja administracyjna lub (v) umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nie trzeba dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. O jego przedstawienie może poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG. W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie zostanie przedstawiony tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmieniony zostanie odpowiednio wpisu w CEIDG, działalność może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Podsumowując nie trzeba mieć własnego mieszkania, aby zarejestrować działalność gospodarczą.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?