Zapytanie

Wykreślenie działalności gospodarczej po latach

Treść zapytania

Sześć lat temu odwiesiłem zarejestrowaną przez siebie działalność gospodarcza. Jednakże nigdy tej działalności nie rozpocząłem, a od 4 lat mieszkam za granicą. Chciałbym wykreślić wpis o działalności gospodarczej. Czy w polu „Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (RRRR-MM-DD)” podać datę sprzed 6 lat czy datę obecną?

(ukryto) (ukryto)
(ukryto)

Odpowiedź

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Poruszony przez Pana temat jest problemem, który dotyka wielu przedsiębiorców. W związku z tym w 2017 roku (na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obecnie Prawo przedsiębiorców) zwrócono się do Ministra Rozwoju z interpelacją nr 16594. W odpowiedzi na nią Minister Rozwoju wskazał, że „datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej wskazuje sam przedsiębiorca, wypełniając wniosek CEIDG-1 i wskazując w rubryce 16. ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej, natomiast data wykreślenia wpisu z rejestru oznacza jedynie datę wprowadzenia informacji o wykreśleniu do systemu CEIDG. Data wykreślenia nadawana jest automatycznie przez system, ma charakter techniczny i odzwierciedla dzień wprowadzenia do systemu CEIDG przez organ gminy złożonego wniosku. Najistotniejsze znaczenie ma data trwałego zaprzestania wykonywania działalności, bowiem wskazuje na termin, od kiedy osoba fizyczna przestała być przedsiębiorcą”.

Wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG

Nowa ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) nie określa terminu, w jakim należy dokonać zgłoszenia wykreślenia firmy z CEIDG. Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca musiał to zrobić w terminie 7 dni od trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza, to że obecnie zgłoszenia o wykreślenie działalności można dokonać w dowolnym terminie, byleby informacja ta odpowiadała stanowi faktycznemu. A zatem winien Pan wskazać faktyczną datę, tj. sprzed 6 lat. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o CEIDG wpis na temat daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej oraz daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG ma jedynie charakter informacyjny, bowiem datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest w stanie stwierdzić tylko i wyłącznie sam przedsiębiorca we wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG. Bezsprzecznie zatem za datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej rozumiany jest ostatni dzień jej wykonywania.

A zatem, jeżeli z danych zawartych w innych rejestrach, np. ZUS czy US, wyniknie, że data trwałego zaprzestania jest inna niż widniejąca we wpisie, jaki Pan dokona, to wówczas organ prowadzący dany rejestr może wystąpić do Pana z wnioskiem o sprostowanie tej daty. Natomiast wskazanie, jaka data jest prawidłowa, leży tylko i wyłącznie po Pana stronie (proszę ustalić, kiedy doszło do zaprzestania opłacania ZUS-u i podatków do US, kiedy wystawiona była ostatnia fv – musi być zbieżność z datą, jaką Pan wskaże). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do daty zaprzestania wykonywania działalności US i ZUS ma prawo, aby wszcząć postępowanie wyjaśniające i na podstawie zgromadzonych informacji (np. informacji wystawianiu faktur, opłacaniu podatków zatrudnianiu pracowników, itd.), ustalić prawidłową datę trwałego zaprzestania działalności.

mec. Ireneusz Zet

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?