Zapytanie

Żądanie pracy zdalnej

Treść zapytania

Czy pracownicy mogą zażądać umożliwienia wykonywania pracy zdalnej?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 6733 § 1 kp:

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Pracownikowi przysługują zatem rocznie 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej. Jest ona dostępna na wniosek pracownika – złożony w formie papierowej bądź elektronicznej.

Okazjonalna praca zdalna może okazać się dobrym rozwiązaniem szczególnie w sytuacji, w której pracownik byłby zmuszony wykorzystać urlop na żądanie, ze względu na konieczność doraźnej opieki nad członkiem rodziny. Dzięki temu – pracodawca zachowa ciągłość pracy, a pracownik nie straci przysługującemu mu urlopu.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest niezależny od wymiaru czasu pracy. Pracownicy mogą w ciągu roku skorzystać z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, niezależnie od wymiaru etatu.

Przepisy nie precyzują, z jakiego miejsca można wykonywać pracę zdalną. Miejsce wskazuje pracownik i uzgadnia je z pracodawcą. Zatem, pracownik nie ma pełnej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej. Każdorazowo musi poinformować pracodawcę o tym, skąd będzie pracował, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę.

Należy jednak pamiętać, że nie każda praca może być wykonywana zdalnie. Zgodnie z art. 6731 § 4 kp:

Praca zdalna nie obejmuje prac:

1) szczególnie niebezpiecznych;

2) w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

3) z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;

4) związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;

5) powodujących intensywne brudzenie.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?