Zapytanie

Zakaz dyskryminacji w miejscu pracy

Treść zapytania

Czy moja firma musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących równości płci i różnorodności w miejscu pracy?


Odpowiedź

Tak, Twoja firma musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących równości płci i różnorodności w miejscu pracy. W Unii Europejskiej istnieje szereg aktów prawnych i dyrektyw mających na celu promowanie równości płci oraz różnorodności w miejscu pracy, a także zwalczanie dyskryminacji. Kluczowe dyrektywy obejmują:

 1. Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy:
  • Dyrektywa ta wprowadza zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w miejscu pracy, w tym w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy, awansów oraz szkolenia zawodowego.
 2. Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania osób niezależnie od ich płci w dziedzinie ubezpieczeń i usług finansowych:
  • Dyrektywa ta zakłada równość płci w sektorze ubezpieczeń i usług finansowych, eliminując dyskryminację w dostępie do ubezpieczeń na podstawie płci.
 3. Dyrektywa 2000/43/WE w sprawie równego traktowania osób niezależnie od rasy lub pochodzenia etnicznego:
  • Dyrektywa ta dotyczy równego traktowania osób niezależnie od rasy lub pochodzenia etnicznego w zakresie zatrudnienia, awansów, dostępu do szkoleń, oraz warunków pracy.
 4. Dyrektywa 2000/78/WE w sprawie ustanowienia ogólnego ramowego ramy równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia i pracy:
  • Dyrektywa ta zakłada ogólną ramę równego traktowania w miejscu pracy w odniesieniu do cech, takich jak wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, oraz przekonania religijne czy światopoglądowe.

Ponadto, wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło swoje krajowe przepisy i regulacje dotyczące równości płci i różnorodności, które również muszą być przestrzegane przez przedsiębiorstwa.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?