Zapytanie

Zasady RODO

Treść zapytania

Jakie są główne zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?


Odpowiedź

Są to następujące zasady:

Zasada legalności – Art. 5 ust. 1 lit. a RODO – zgodnie z tą zasadą, dla przetwarzania danych osobowych zawsze musi być zgodne z prawem. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych są wskazane w art. 6 ust. 1 RODO.

Zasada celowości – Art. 5 ust. 1 lit. b RODO – zgodnie z tą zasadą, dane muszą być przetwarzane w ściśle określonym celu, znanym już w momencie pozyskiwania danych. Dane nie mogą być pozyskiwane “na zapas”, czy “na wszelki wypadek”.

Zasada minimalizacji danych – Art. 5 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z tą zasadą, dane powinny zostać zebrane wyłącznie w minimalnym zakresie pozwalającym zrealizować cel, w którym zostały zebrane. Nie można zbierać danych w szerszym zakresie.

Zasada prawidłowości danych – Art. 5 ust. 1 lit. d RODO – zgodnie z tą zasadą, dane przetwarzane przez administratora powinny być zgodne z prawdą. W przypadku zmiany danych należy je uaktualnić. Osoba, której dane dotyczą może też domagać się sprostowania błędnych danych.

Zasada ograniczenia przechowywania danych – Art. 5 ust. 1 lit. e RODO – zgodnie z tą zasadą, dane powinny być przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny dla wypełnienia celów, w których zostały zebrane.

Zasada integralności i poufności – Art. 5 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z tą zasadą, dane powinny być przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i chroniący dane przed wyciekiem, utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

Zasada rozliczalności – Art. 5 ust. 2 RODO – zgodnie z tą zasadą, to na administratorze spoczywa odpowiedzialność za wykazanie przestrzegania wyżej opisanych zasad. Administrator w przypadku ewentualnej kontroli musi być w stanie wykazać zgodność przetwarzania danych z prawem.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?