Zapytanie

Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Spółka w której jestem członkiem zarządu funkcjonuje ponad rok, jak wygląda procedura zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz gdzie to sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego – czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z art. 231 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z art. 231 § 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników (tj. zatwierdzające sprawozdanie finansowe) powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i w porządku obrad powinno zawierać:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników regulują przepisy art. 238 kodeksu spółek handlowych.

Następnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zwyczajne zgromadzenie wspólników, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa w rejestrze sądowym (za pośrednictwem strony bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/) roczne sprawozdanie finansowe oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, tj. najpóźniej do 15 lipca.

Podsumowując sprawozdanie finansowe zatwierdza zwyczajnego zgromadzenie wspólników w terminie do 30 września, a następnie zarząd składa zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty do krajowego rejestru sądowego, w terminie do 15 lipca.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?