Zapytanie

Zawarcie umowy o świadczenie usług z członkiem zarządu

Treść zapytania

Wraz z rozwojem spółki (sp. z o.o.) planujemy powołać do zarządu nowego członka zarządu i zawrzeć z nim umowę o świadczenie usług, o czym powinniśmy pamiętać?


Odpowiedź

Nowy członek zarządu powoływany jest co do zasady przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże zdarzają się wyjątki. W pierwszej kolejności należy zweryfikować jaki organ powołuje nowego członka zarządu. Następne powołany członek zarządu powinien zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl.), koszt zgłoszenia to 600 zł.

Zawierając umowę o świadczenie usług z członkiem zarządu trzeba pamiętać o art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym:

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W związku z powyższym zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą powołać specjalnego pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Pełnomocnika, który będzie reprezentował spółkę.

W uchwale zawierającej pełnomocnictwo należy wskazać dane pełnomocnika, tj. imię, nazwisko oraz PESEL oraz zakres umocowania, tj. np. umocowanie do zawierania umów o świadczenie usług z członkami zarządu spółki.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?