Zapytanie

Zawieranie umów przez pełnomocnika

Treść zapytania

Czy przedsiębiorca może zawrzeć każdą umowę przez pełnomocnika?


Odpowiedź

Zakres uprawnień pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa. Mocodawca może ustanowić pełnomocnika do konkretnej czynność (np. zawarcie umowy). Może również udzielić pełnomocnictwa ogólnego a więc uprawniającego do dokonywania wszystkich czynności zwykłego zarządu. Zatem stosunek pełnomocnictwa jest stosunkiem, który w dużej mierze zależy od jej treści. O szerokiej możliwości zastosowania pełnomocnictwa świadczy także możliwość (wyjątkowa) zawarcia małżeństwa przy wykorzystaniu instytucji pełnomocnictwa.

Znaczącym ograniczeniem zakresu działalności pełnomocnika, wynikającym z przepisów ogólnie obowiązujących, jest art. 108 kc, zgodnie z którym:

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Przepis powyższy reguluje tzw. „zakaz zawierania umowy z samym sobą”. Choć mogłoby się wydawać, że przepis dotyczy tylko reprezentacji mocodawcy jako osoby fizycznej przez pełnomocnika, to zgodnie z dominującym kierunkiem orzecznictwa omawianą regułę należy stosować także do reprezentacji wykonywanej przez członków organów osób prawnych. Co do zasady pełnomocnik nie może zawrzeć umowy w imieniu mocodawcy, jeśli zawiera ją już w imieniu drugiej strony, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że wyłączona została możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Nie licząc tego ograniczenia, w zasadzie każda umowa może być zawarta przez pełnomocnika.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?