Zapytanie

Zawieszenie działalności

Treść zapytania

Chciałbym zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, co powinienem zrobić i na jak długo mogę zawiesić działalność?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 22 ust 1 prawa przedsiębiorców, każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.

Co więcej, zgodnie z art. 22 ust. 2 prawa przedsiębiorców przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym również ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Zgodnie za art. 23 ust. ust. 1 prawa przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 prawa przedsiębiorców, w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30, niemniej maksymalny okres zawieszenia to 24 miesiące.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 prawa przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć:

  1. osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
  2. listownie – należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
  3. elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Zgodnie za art. 25 prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyłączeniem:

  1. wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  2. przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  3. zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  4. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
  5. wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  6. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  7. podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności skutkuje wyrejestrowaniem przedsiębiorcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza dużą ulgę dla wielu firm. Osoba zawieszająca działalność nie musi jednak samodzielnie informować ZUS-u o konieczności wyrejestrowania – to urząd gminy przesyła organowi odpowiednie zawiadomienie. Na jego podstawie ZUS dokonuje czasowego wyrejestrowania.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?