Zapytanie

Zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca a obowiązki pracodawcy

Treść zapytania

Jakie czynności powinienem podjąć jeśli chcę zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę, który stara się o zezwolenie na pobyt i pracę (zezwolenie jednolite)?


Odpowiedź

Wydanie takiego zezwolenia odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego i – na podstawie jednego dokumentu – uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. wizę), a pracodawca – o zezwolenie na pracę.. Sam formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jest przygotowany w kilku językach, co ułatwia cudzoziemcom wypełnienie go. Zwykle cudzoziemcy są w stanie uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę bez wsparcia pracodawcy. Pracodawca nie jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę swojego pracownika. Formalnie więc pracodawca nie jest obowiązany do składania żadnych pism do wojewody. Jednakże, zgodnie z art. 106 ust. 1a ustawy o cudzoziemcach:

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, (…) składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik zawierający:

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i pracodawcy użytkownika:

  1. a) nazwę lub imię i nazwisko,
  2. b) adres siedziby lub miejsce zamieszkania,
  3. c) podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – nazwę dokumentu tożsamości, serię i numer,
  4. d) numer PESEL,
  5. e) numer REGON;

2) informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi:

  1. a) stanowisko lub rodzaj pracy,
  2. b) miejsce wykonywania pracy,

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?