Zapytanie

Zezwolenie na pracę

Treść zapytania

Kiedy należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę i co należy dołączyć do takiego wniosku?


Odpowiedź

Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca składa wyłącznie pracodawca. Cudzoziemiec nie może złożyć wniosku o zezwolenie na pracę dla siebie.

Przed uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemiec nie może świadczyć pracy. Pracodawca musi czekać aż wniosek o zezwolenie na pracę zostanie pozytywnie rozpatrzony. Dopiero wtedy może legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Fakt, że inny podmiot złożył wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie ma dla pracodawcy znaczenia.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony w treści zezwolenia, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W sytuacji zmiany warunków pracy i płacy cudzoziemca pracodawca co do zasady ma obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na pracę (nie dotyczy np. podwyżki wynagrodzenia cudzoziemca).

Wniosek powinien zawierać (wraz z załącznikami):

a) wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (formularz wniosku dostępny w internecie);

b) wydruk z systemu KRS dot. pracodawcy

c) oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku (wzór dostępny w internecie);

d) kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (kopia paszportu);

e) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Dowód wpłaty powinien zawierać: pełną nazwę pracodawcy. W tytule wpłaty należy wskazać: opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca.

f) informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – co do zasady wymagana

g) inne dokumenty, np. dokument potwierdzający fakt, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemiec ukończył studia na polskiej uczelni (co warunkuje zwolnienie z obowiązku uzyskania tzw. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy).

Ponadto pracodawca powinien:

a) zażądać od cudzoziemca okazania ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;

b) sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada tytuł pobytowy, który uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium Polski (np. wiza krajowa typu D);

c) sporządzić i przechowywać kopię tego dokumentu pobytowego przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca;

d) poprosić o inne dokumenty, np. dowód ukończenia studiów wyższych w Polsce (stanowi podstawę zwolnienia z obowiązku uzyskania informacji starosty).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?