Zapytanie

Zgoda na przetwarzanie danych

Treść zapytania

Jakie są wymagania dotyczące uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych?


Odpowiedź

Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednym z możliwych sposobów legalnego przetwarzania. Wymagania związane ze zgodą są precyzyjnie określone:

Dobrowolność: Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez przymusu. Osoba, której dane dotyczą, nie powinna odczuwać negatywnych konsekwencji ani presji ze strony administratora danych, jeżeli nie wyrazi zgody.

Jasność i zrozumiałość: Informacje dotyczące zgody muszą być jasne, łatwe do zrozumienia i niezbędne, aby umożliwić osobie zrozumienie, co oznacza zgoda i jakie są konsekwencje.

Konkretność: Zgoda powinna odnosić się do konkretnego celu przetwarzania. Jeśli administrator danych planuje przetwarzać dane w różnych celach, konieczne może być uzyskanie oddzielnych zgód dla każdego z tych celów.

Informacje dotyczące przetwarzania: Osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o identyfikacji administratora danych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych i innych istotnych informacjach przed wyrażeniem zgody.

Łatwość wycofania zgody: Osoba, której dane dotyczą, musi mieć łatwy dostęp do informacji na temat tego, jak wycofać swoją zgodę, a proces wycofania zgody musi być równie łatwy, jak proces jej udzielenia.

Zgoda od osób nieletnich: Jeśli dane dotyczą osoby nieletniej, konieczne jest uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.

Dokumentacja zgody: Administrator danych jest zobowiązany do dokumentowania udzielonych zgód, w tym momentu ich udzielenia, informacji przekazanych osobie, której dane dotyczą, i innych istotnych szczegółów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?