Zapytanie

Zgody korporacyjne

Treść zapytania

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Co się stanie jeśli dokonam czynności prawnej bez wymaganej zgody korporacyjnej zgromadzenia?


Odpowiedź

Skutki dokonania czynności prawnej przez spółkę bez wymaganej zgody, określa art. 17 § 1 ksh, zgodnie z którym:

Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Zatem dokonanie czynności prawnej bez wymaganej ustawą zgody korporacyjnej rodzi daleko idące skutki prawne w postaci nieważności czynności prawnej. Wymaganie zgody korporacyjnej przed dokonaniem określonych czynności prawnych ma na celu ochronę interesów spółki oraz jej wspólników lub akcjonariuszy. Regulacje te mają zabezpieczać przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi decyzjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na spółkę, jej strukturę kapitałową, a także na prawa i interesy wspólników lub akcjonariuszy.

Zgoda może być dokonana uprzednio lub następczo (po dokonaniu czynności) – przy czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę, a taka zgoda następcza ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności – czyli w praktyce zatwierdza podjęte wcześniej czynności spółki.

W przypadku zgód korporacyjnych przewidzianych wyłącznie przez umowę spółki lub jej statut, czynność prawna zachowuje ważność, co jednak nie wyklucza odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki, w tym także np. na podstawie art. 293 ksh.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?