Zapytanie

Zmiana wspólnika

Treść zapytania

W jaki sposób zarejestrować zmianę wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialności?


Odpowiedź

Zmiana struktury udziałowej w spółce z ograniczoną odpowiedzialności pociąga za sobą konieczność dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez KRS.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 38 pkt 8) lit. c) wspólnicy posiadający mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki nie są ujawniani w rejestrze spółki w KRS. Jeżeli wspólnik, który posiada więcej niż 10% udziałów sprzedaje ich część i po tej transakcji ma mniej niż 10% udziałów, należy go wykreślić z KRS. Z kolei jeżeli wspólnik, który ma mniej niż 10% udziałów, je kupuje i po takiej transakcji ma ich więcej niż 10%, należy go wpisać do KRS.

Zmiany struktury udziałowej dokonuje się za pośrednictwem formularza udostępnionego w Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/). Należy wybrać wniosek o zmianę i wypełnić wszystkie pola poświęcone zmianie struktury udziałowej – m.in. podać dane identyfikujące nowego wspólnika (np. imię i nazwisko, pesel, firmę, nr KRS, etc.), liczbę posiadanych udziałów oraz ich wartość nominalną.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający zmianę struktury udziałowej w spółce (np. wyciąg z umowy sprzedaży udziałów);
  2. Listę wspólników podpisaną przez cały zarząd;
  3. Listę osób uprawnionych do powołania zarządu podpisaną przez cały zarząd.
  4. Opłatę sądową od wniosku oraz opłatę od publikacji w MSiG (350 zł)

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?