Zapytanie

Zniszczenie komputera służbowego

Treść zapytania

Powierzyłem pracownikowi komputer służbowy, a on go zniszczył i nie chce mi zapłacić. Czy mogę potrącić sobie powstałą szkodę z jego wynagrodzeniem za najbliższy miesiąc?


Odpowiedź

Pytanie porusza dwie kwestie – odpowiedzialności pracownika za szkodę w mieniu powierzonym oraz możliwość potrącenia należności z wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 124 § 1 kp:

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Zatem w przypadku powierzenia komputera pracownika, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Jest to wyjątek od zasady, że pracownik odpowiada

Pracownik odpowiada na zasadzie winy (umyślnej lub nieumyślnej). Natomiast pracodawca nie jest obowiązany jej wykazać. To pracownik musi wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych lub przez niego niezawinionych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Od zasady, że pracownik odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym do pełnej wysokości, zostały przewidziane pewne wyjątki w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 października 1975 r. -w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. Węższy zakres odpowiedzialności może przypaść pracownikom zatrudnionym np. w niektórych sklepach.

Natomiast w kontekście potrącenia, należy zwrócić uwagę na odmienności instytucji potrącenia przewidziane przez kodeks pracy. Prawo pracy przewiduje możliwość pobierania z wynagrodzenia za pracę określonych wierzytelności lub należności, ustalając w sposób ścisły ich rodzaj, kolejność dokonywania potrąceń oraz maksymalnych irch rozmiar. Bez zgody pracownika z wynagrodzenia można pobrać następujące należności:

  1. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (do wysokości 3/5 wynagrodzenia) i innych świadczeń (do wysokości 1/2 wynagrodzenia, lecz nie więcej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia)
  2. Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (do wysokości 1/2 wynagrodzenia, nie więcej niż do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia)
  3. Kary pieniężne (do wysokości 1/10 wynagrodzenia pozostałego po dokonaniu wyżej wymienionych potrąceń, przy czym łącznie wierzytelności z punktów 1) i 2) nie mogą przekraczać 3/5 wynagrodzenia pracownika)

Inne należności, w tym odszkodowanie za zniszczenie komputera służbowego, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za jego zgodą wyrażoną na piśmie, zgodnie z art. 91 § 1 kp.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?