Zapytanie

Zwolnienia dyscyplinarne

Treść zapytania

O czym należy pamiętać przy rozwiązywaniu umów o pracę w trybie zwolnienia dyscyplinarnego?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 52 § 1 kp:

Art.  52.

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Uprawnienie pracodawcy do zwolnienia dyscyplinarnego przysługuje zatem jedynie w ściśle, enumeratywnie określonych sytuacjach. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie jest możliwe jedynie z winy pracownika, przy czym takie zachowanie pracownika musi być zawinione oraz bezprawne.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, konieczne jest także zachowanie terminu, Zgodnie z art. 52 § 2 kp:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Na tle powyższego przepisu największe kontrowersje budzi moment, od którego można uznać, że pracodawca uzyskał wiadomości o przewinieniu pracownika. Te kontrowersje są odzwierciedlone także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nie wchodząc w szczegóły najbezpieczniej jest uznać, że pracodawca, jeśli chce skorzystać z trybu zwolnienia dyscyplinarnego, powinien to zrobić niezwłocznie, np. gdy przełożony pracownika przekazał informację wystarczająco uprawdopodobniająco przewinienie (np. ustną relację brygadzisty, że pracownik rażąco i kilkukrotnie naruszył zasady BHP).

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego zastosowanie znajdzie również art. 30 § 3-5 kp, zgodnie z którymi:

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

W przypadku, w którym u pracodawcy działa związek zawodowy, konieczne jest także uprzednie skonsultowanie decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia ze związkiem. Pracodawca nie musi jednak uzyskiwać zgody związku na rozwiązanie umowy, przynajmniej co do zasady. Zgoda taka jest wymagana w przypadkach pracowników szczególnie chronionych, np. kobiet w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?