Zapytanie

Zwolnienie z „informacji starosty”

Treść zapytania

Planuję zatrudnić cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę. Na czym polega tzw. „informacja starosty” i czy są przypadki, w których nie jest ona obowiązkowa?


Odpowiedź

Zasadniczo pracodawca do wniosku o zezwolenie na pracę ma obowiązek dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Jest to dokument wydawany przez właściwy urząd pracy na wniosek pracodawcy (wniosek zawiera ofertę pracy na stanowisko, na które pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca). Następnie urząd pracy sprawdza, czy wśród zarejestrowanych bezrobotnych jest osoba spełniająca wymogi pracodawcy określone w ofercie pracy. Jeżeli takich osób nie ma urząd pracy wydaje informację starosty. Obowiązek uzyskania informacji starosty ma na celu uprzywilejowanie obywateli Polski w dostępie do pracy w Polsce. Jak widać – procedura uzyskania informacji starosty jest uciążliwa i obarczona ryzykiem niepowodzenia (gdy urząd pracy nie wyda informacji starosty).

Z tego względu korzystna jest sytuacja, która zgodnie z prawem zwalnia pracodawcę z obowiązku uzyskania informacji starosty.

Do takich sytuacji należą m.in.:

a) pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie – wówczas należy uzyskać od cudzoziemca dyplom ukończenia studiów i załączyć do wniosku.

b) pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce (pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy) –Jeżeli taka sytuacja zachodzi to dowodem na to jest kopia paszportu cudzoziemca, którą załącza się do wniosku.

c) zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (są to na m.in. 2511 Analitycy systemów komputerowych 2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 2514 Programiści aplikacji 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 2521 Projektanci i administratorzy baz danych 2522 Administratorzy systemów komputerowych 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani) – dostrzegamy możliwość zastosowania tego wyłączenia. Jednakże trzeba wpierw ustalić czy stanowisko Technical Operation Engineer w obszarze Technology&Inovatio (IT) jest tożsame z którymś z przywołanych wcześniej stanowisk. W związku z tym prosimy o podanie zakresu obowiązków na stanowisku Technical Operation Engineer w obszarze Technology&Inovatio (IT).

Oczywiście wystarczy powołanie się na jedną z powyższych sytuacji – najłatwiej może być powołać się na ukończenie studiów w Polsce. Jednakże w sytuacji, gdyby cudzoziemiec miał np. problem z przekazaniem pracodawcy dyplomu ukończenia studiów, warto zbadać czy nie zachodzą inne sytuacje zwalniające z obowiązku uzyskania informacji starosty.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?