Zapytanie

Zwrot kosztów pracy zdalnej

Treść zapytania

Pracownik zażądał pracy zdalnej a teraz żąda zwrotu za prąd. Czy jestem w takiej sytuacji obowiązany zwrócić mu za prąd skoro to on żądał umożliwienia mu pracy zdalnej?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 6733 § 2 kp:

Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1 [przyp. aut. – praca zdalna okazjonalna, czyli „na żądanie”], nie stosuje się przepisów art. 6719-6724 oraz art. 6731 § 3.

Zatem w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej nie ma zastosowania m.in. art. 6724 § 1 kp, zgodnie, z którym:

  • 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 zdanie drugie;

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Zatem w przypadku, w którym pracownik korzysta z pracy zdalnej na żądanie, pracodawca nie jest obowiązany do pokrycia kosztów, w tym kosztów energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych.

Do pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie nie mają także unormowania regulujące w szczególności:

  • uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej;
  • obowiązku uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej złożonego przez pracownika korzystającego ze szczególnych uprawnień związanych z rodzicielstwem;
  • obowiązku określenia zasad wykonywania pracy zdalnej (w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo w regulaminie);
  • treści i sposobu przekazania informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku wykonywania pracy zdalnej;
  • zaprzestania na wniosek pracownika wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy;
  • obowiązki pracodawcy związane z organizacją pracy zdalnej (zapewnienie materiałów, narzędzi i warsztatu pracy).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?